За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г.

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г. с предмет „Доставка на техническо оборудване“ във връзка с реализацията на проект с наименование: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 EО и 91FО на територията на поддържан резерват „Сребърна””, в рамките на  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, по който възложител е РИОСВ-Русе.

Галерия