За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сключен договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с предмет ,,Подготовка документации (указания, методология за оценка, ...”

Информация за сключен договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с предмет ,,Подготовка документации (указания, методология за оценка, образец на ЕЕДОП, обявление и др. съгласно изискванията на ЗОП и конкретната процедура), необходими за провеждане на процедури за избор на изпълнители и възлагане на обществени поръчки с предмети: 1. Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка; 2. Извършване на проучване на стари гнездилища и определяне на най- подходящи места за оформяне на нови места за гнездене на къдроглавия пеликан на територията на ПР Сребърна; 3. Извършване на проучване за определяне на нови точки, възможности за синхронизация със съществуващата система система за видеонаблюдение; 4. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч. и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт; 5. "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на СМР за изграждане на Западен канал в ПР „ Сребърна "; 6. Дейности за на.маляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията - Отстраняване на кочки, тиня и детрит и Косене на тръстика и отстраняване на сива върба; 7. Закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня; 8. Заснемане на 4 бр. видеоклипове по 15 мин. всеки; 9. Изработване на инструкция за управление на водния режим; 10. Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото "Сребърна"; 11. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия

пеликан: Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с ориентировъчна дължина 250 м. и. Изграждане на 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на ежегодни поддържащи дейности; 12. Надграждане на система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР "Сребърна "; 13. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на въздействие и на контролни площи извън него; 14. Закупуване на високопроходим автомобил; 15. Закупуване на малка двуместна лодка с извънбордови двигател; 16. Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики; 17. Изработване на материали за информация и комуникация;

във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ -Русе ''Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG16M10P002-3.015 - „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони" в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Последно променена в Неделя, 02 Август 2020 15:40

Галерия