За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3576/20.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3576/20.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват:
1. Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Брестовене;
2. изграждане на климатизирано хале за съхранение и първична подготовка на плодове и заеленчуци за продажба", с местоположение УПИ I-1141, II-1141, кв. 56 в землището на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх.И-3574/17.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3574/17.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на кабелна мрежа НН от ТП Тимок частично по прилежащите тротоари на ул. Сини камъни и ул. Димчо Дебелянов, монтаж на кабелни кутии и ЕМТ, гр. Русе", с местоположение ул. "Сини камъни" и ул. "Димчо Дебелянов"

Писмо до възложителя с изх.И-3564/17.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3564/17.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автоматична покривна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 25 kWp", с местоположение ПИ 68713.34.21 по КККР на с. Стамболово

Писмо до възложителя с изх.И-3563/17.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3563/17.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентефикатор 63427.8.4 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-3551/16.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3551/16.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф80мм етернит с ПЕВП Ф160/10 с L=1823 м и ПЕВП Ф110/10 с L=582 м и нов водопровод Ф90 мм с L=990 м от с. Борисово до ДЗС-Борисово", с местоположение водопровод ПЕВП Ф160/10 – по ул. „Мургашˮ, през ПИ с идентификатор 05517.8.347, ПИ с идентификатор 05517.8.4, ПИ с идентификатор 05517.16.311, ПИ с идентификатор 05517.16.6, ПИ с идентификатор 05517.16.346, ПИ с идентификатор 05517.16.14, ПИ с идентификатор 05517.16.28, ПИ с идентификатор 05517.16.29, ПИ с идентификатор 05517.17.303, ПИ с идентификатор 05517.17.6, ПИ с идентификатор 05517.17.362, ПИ с идентификатор 05517.17.300; водопровод ПЕВП Ф110/10 – през ПИ с идентификатор 63668.139.84; водопровод Ф90мм – през ПИ с идентификатор 05517.74.371, ПИ с идентификатор 05517.74.370; ПИ с идентификатор 63668.139.83; поземлен имот с идентификатор 63668.139.87 в землището на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх.И-3549/15.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3549/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „1. Закупуване на машина за сортиране на яйца SANOVO Grader Pro 150;
2. Проектиране, закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на електрическо и механично технологично оборудване за микродозираща линия за предварително смесване на добавка и микродозираща система за дозиране на готовата продукция в основния смесител;
3. Закупуване и монтаж на валцова мелница ROSKAMP", с местоположение 000065 и 37109.6.71 в с. Киченица

Писмо до възложителя с изх.И-3548/15.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3548/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Цялостно възстановяване и усилване на сграда и земна основа и изпълнение на мерки за енергийна ефективност за сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. Сакар планина № 10, бл. Възход 2, във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда (НПЕЕМЖС)", с местоположение 73496.501.2849 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх.И-3547/15.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3547/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и две пристройки с височина до 10 м", с местоположение ПИ 63427.2.3138 по КК и КР гр. Русе

Писмо до възложителя с изх.И-3546/15.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3546/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гараж във фризьорски салон", с местоположение", с местоположение УПИ III-1697, кв. 75 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх.И-3545/15.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3545/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция, пристройка и надстройак на съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ III-317, кв. 25 по плана на с. Межден

България в Юнеско

Галерия