За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3869/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3869/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Автоматизирана линия със софтуер за почистване, калибриране и обезпрашаване на чубрица", с местоположение ПИ 87504.138.11 по КК и КР на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-3866/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3866/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност "Горни Гастов"

Писмо до възложителя с изх. И-3864/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3864/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Енергийна ефективност и автоматизация на стопанството“ и намерение за закупуване на активи за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване за финансиране по BG06RDNP001-4.012 – процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.", с местоположение ПИ 56397.938.9 по КК и КР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-3861/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3861/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Създаване на 37 дка трайни насаждения от маслини и закупуване на земеделска техника", с местоположение ПИ 67444.89.24 и 67444.33.21 по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3853/11.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3853/11.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда обособена складова част и монтиране на линия за обеззарязяване на слънчогледова ядка", с местоположение ПИ 41143.503.164 по КК и КР на с. Калипетрово

Изходящ № АО-4819-(1)-11.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за монтиране на две бутилкови групи за компресиран природен газ и изпълнение на газопроводна инсталация за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост „Света Екатерина“ и „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция „Света Петка“ в УПИ IV, кв. 20, както и присъединителен газопровод към УПИ XII, кв. 18 по плана на с. Брестовица, общ. Борово

Уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.159.668 по КККР на гр. Русе и инвестиционен проект за допълващо застрояване в имота – гаражи и складове

Възложител – С. И. Дончев

Изходящ № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПРЗ/ на УПИ I-406, кв.11 е УПИ I-407, кв.10 по плана на село Йорданово, община Силистра, попада под разпоредбите на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка . В тази връзка устройственият план следва да бъде отнесен към чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО и да бъде подложен на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

Изходящ № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла за периода 2021-2028 г., част от която е Програма за управление на отпадъците на Община Бяла за периода 2021-2028г, включително раздел „Лечебни растения”, както и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла за периода 2021-2028г. попада в обхвата на т. 5.1 „Общински програми за управление на отпадъците – част от общинските програма за околна среда” от Приложение № 2 към Наредбата за ЕО.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 и 3 от Наредбата за ЕО, представените програми подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

България в Юнеско

Галерия