За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих за периода 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител, „Беркай 2010ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя скотоместа от 240 броя на 360 броя, за млекодайни крави 240 броя и 120 броя за проблемни крави /54 броя/ и телета /66 броя/ в изградените обекти 1, 2 и 3, находящи се в поземлен имот № 02394 в землището на с. Дянково, община Разград”

Възложител – „Беркай 2010ˮ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС:     
  3. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград и кметство село Дянково.

 

 

Уведомление с вх. № АО-5354/14.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5354/14.10.2021 г. за изработване на „Увеличаване на броя скотоместа от 240 броя на 360 броя, за млекодайни крави 240 броя и 120 броя за проблемни крави /54 броя/ и телета /66 броя/ в изградените обекти 1, 2 и 3, находящи се в поземлен имот № 02394 в землището на с. Дянково, община Разград”

Възложител – „Беркай 2010ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5377/15.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5377/15.10.2021 г. за инвестиционно предложение за „Регистриране и ползване на съществуващо водовземно съоръжение” с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.84 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе

     Възложител – „Екогалваник” ЕООД

Изходящ №АО4700-4/12.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване с мобилна поливна система за зърнени и етерично-маслени култури и земеделска техника ˮ, с местоположение : землището на село Белица, община Тутракан

Решение № РУ-14-ОС/2021 г.

Решение № РУ-14-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на овощни и зеленчукови култури в землището на с. Яребица, община Дулово”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.).

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „ПЕНКОМЕРС” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение за разширяване на дейността на съществуващи площадки за дейности с отпадъци

Възложител – „ПЕНКОМЕРС” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36986  
  • От общинската администрация Бяла.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Бяла.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Т.Н.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на овощни насаждения”, с местоположение УПИ XVII, кв. 43, образуван от имот 603 по плана на гр. Мартен и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4179-(8)/14.10.2021 г.

Възложител – Т. Неделчев

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37053

3.  От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и кметство гр. Мартен.

Уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г., за ИП с възложител С.Д.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.159.668 по КККР на гр. Русе и инвестиционен проект за допълващо застрояване в имота – гаражи и складове

Възложител – С. И. Дончев

Изходящ № АО-4604-(3)/12.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплексˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.34.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

България в Юнеско

Галерия