За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Алтео БГ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-4696-(7)/08.10.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на подземно капково напояване в насаждение от шипки в ПИ с идентификатор 54105.28.442 по КККР на с. Осенец, общ. Разград” с възложител „Алтео БГ” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37356

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Нерегламентирано заустване в река Бели Лом край Разград установиха експерти на РИОСВ-Русе

Експерти на РИОСВ-Русе установиха нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бели Лом от Градска пречиствателна станция – Разград (ГПСОВ). Нарушението е установено при съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по повод посъпили сигнали за замърсени води в коритото на реката и неприятни миризми.

Извършен е обход по поречието на река Бели Лом, в района на селата Дряновец и Гецово. В момента на проверката е усетена неприятна миризма, характерна за преработката на царевица. По бреговата ивица са установени отлагания със сиво-черен цвят. Експертите са извършили проверка на ГПСОВ-Разград, с оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД. Констатирано е пропукване на бетона на аварийния канал, в резултат на което се отвеждат непречистени отпадъчни води по трасето му, където е установено наличие на задържана утайка с черен цвят, с неприятна миризма. Непречистените отпадъчни води в аварийния канал се отвеждат до нерегламенитрана канализационна връзка към реката.  По време на проверката е взета проба от заустването на отпадъчни води на „АДМ Разград“ ЕАД, които постъпват за пречистване в ГПСОВ-Разград, съгласно сключен договор.  Очакват се резултатите от анализа на водните проби.

На оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД е съставен акт за констатираното нарушение.

Уведомление с вх. № АО-5195/06.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5195/06.10.2021 г. за инвестиционно предложение „Цех за преработка на етерични маслени култури”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.53 по КККР на с. Смилец, община Силистра.

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлен имот с идентификатор 67526.58.53 по КККР на с. Смилец, община Силистра.

Възложител – “КИПКОМ” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител –„САФАРИ-М” ЕООД ..

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Напояване на земеделски насаждания – дини, фасул и царевица, монтаж на фотоволтаична централа 120кW за собствени нужди и закупуване на земеделска техника“

Възложител –„САФАРИ-М” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“С на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
  • От общинската администрация Сливо поле и кметство село Борисово

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и кметство село Борисово.

 

Уведомление с вх. № АО-4824/20.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4824/20.09.2021 г.  за „Система за копково напояване на поземлени имоти №№ 100001 и 101018 в землището на с. Тръстеник, община Иваново”

Възложител –  „Авелана групˮ ООД, 203599500

Изходящ № АО-4696-(4)01.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземно капково напояване на новосъздадено насаждение от шипкиˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 54105.28.442 по КККР на с. Осенец, общ. Разград и ПИ с идентификатор 75246.72.4 по КККР на с. Ушинци, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3762/04.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3762/04.10.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 20184.142.370 по КК и КР на гр. Две могили за присъединителна кабелна линия СрН от СБС № 5 от ВЕЛ 20 kV „Язовира“ до новоизграден БКТП в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2341 по КК и КР на гр. Две могили, ул. „Черно море“, с цел захранване на поземлен имот 20184.1.2341 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили"

Писмо до възложителя с изх. И-3755/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3755/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Доставка и монтаж на хладилно оборудване, фотоволтаична централа, въздохоотделители, генератор на шокови вълни и закупуване на четириопорен електрокар", с местоположение ПИ 15829.12.16 по КК и КР на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. И-3754/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3754/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф100мм етернит с ПЕВП 110/10мм по ул. „Места“ и ул. „Перущица“ в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе"

България в Юнеско

Галерия