За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3753/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3753/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „изменение на ПУП-ПР за ПИ с планоснимачен нмер 33, за който е отреден парцел I-33, кв. 4 по плана на с. Островче, общ. Разград, с цел образуване на нов УПИ I-33 и основа за бъдещо изграждане на „Пристрояване и надстрояване на съществуваща масивна жилищна сграда със ЗП-60 м2"

Писмо до възложителя с изх. И-3752/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3752/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща търговска сграда за обособяване на стаи за гости и гостилница", с местоположение УПИ I-кооп. Дом, кв. 1 по плана на с. Върбино

Писмо до възложителя с изх. И-3751/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3751/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на парници с преносима конструкция и торовнасяща система", с местоположение ПИ 32799.13.2 по плана на с. Ирник

Писмо до възложителя с изх. И-3750/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3750/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електричека централа за собствени нужди с акумулаторни батерии (ФЕЦ-СН) с мощност 30 kWp, разположена на покрив на сгради в ПИ с идентификатор 05058.357.1 по КК и КР на с. Божурово, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-3748/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3748/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на хладилна камера в съществуващ стопански навес", с местоположение УПИ XII-46,181, кв. 2 по плана на с. Ирник

Писмо до възложителя с изх. И-3746/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3746/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и ремонт с промяна предназначението на сграда с идентификатор 63427.2.590.2 по КККР на гр. Русе от цветарски магазин в дентален кабинет"

Писмо до възложителя с изх. И-3745/01.10.2021 г.

 Писмо до възложителя с изх. И-3745/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на конструкция за защита от дъжд и монтаж на оръдие против градушка", с местоположение ПИ 69804.39.27 по КК и КР на с. Стрелково

Писмо до възложителя с изх. И-3743/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3743/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на търговски обект - магазин № 8 в работилница за тестени изделия", с местоположение УПИ II, кв. 38 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия