За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3742/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3742/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на малка фотоволтаична електроцентрала върху покрив на сграда - склад за зърно, с цел задоволяване на собствени енергийни нужди", с местоположение ПИ 27156.502.97 по КК и КР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-3730/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3730/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.6424 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3729/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3729/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайна насаждения", с местоположение ПИ 39520.2.29, 39520.2.31 и 39520.2.41 по КК и КР на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. И-3728/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3728/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „„ Разширение с поставяне на допълнителни резервоари към „Резервоарно стопанство 1 – резервоари R 1, R 2, R 3, R4, R 5 и авторазтоварище и товарище” и „Инсталация за производство на полимер модифициран битум и автотоварище", с местоположение ПИ 63427.78.42 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3724/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3724/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична сцентрала за собствени нужди, с мощност 40 киловата", с местоположение УПИ XIV, кв. 13 по плана на с. Черешово

Решение № РУ-31-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-31-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Лозница за периода 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Лозница за периода 2021-2027 г. с включена Програма за управление на утайките от ПСОВ Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36916

Решение № РУ-30-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-30-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутракан, с възложител „Електроразпределение Северˮ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37099

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „АГРО-НИКОЛОВИ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Монтаж на модулна станция за дизелово гориво”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.503.159 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Възложител – „АГРО-НИКОЛОВИ” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36770

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Е. Я.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция и газстанция, магазин и офисˮ, с местоположение ПИ 607.1985, кв. 178 по плана на гр. Ветово.

Възложител – Е. Янакиева

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36293
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

България в Юнеско

Галерия