За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-73-ПР/2021 г.

Решение № РУ-73-ПР/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на ново водовземно съоръжение – хоризонтален потопен дренаж, за нуждите на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Трапище, община Лозница, област Разград”, с местоположение Поземлен имот с идентификатор 73002.40.256 по КККР на с. Трапище, общ. Лозница.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 06.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35482

Решение № РУ-08-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-08-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Модернизация на земеделско стопанство”,    с местоположение: поземлен имот с идентификатор 51768.128.3 (НТП: „Пасище”) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нисово, община Иваново, област Русе и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.8.81.1.4 по КК и КР на град Русе, община Русе, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС-П/2021 г.

Решение № РУ-07-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30 кW”, с местоположение УПИ VIII-122, кв. 10 по плана на с. Бистренци, община Бяла, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2021 г.

Решение № РУ-13-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечениe за промяна вида и интензивността на сечта до 2024 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Каракуз“ – Дулово, включващо горски подотдели 23-„г“, 104-„а“, 412-„г“, 415-„г“, 415-„д“, 415-„ж“, 317-„г“, 327-„и“, 412-„ф“, 1090-„б“, 1102-„б“, 1166-„б“, 31-„а“, 31-„б“, 41-„б“, 61-„а“, 86-„б“, 89-„а“, 141-„б“, 146-„о“, 87-„з“, 411-„з“, 273-„д“, 284-„д“, 284-„ж“ и 1021-„в“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.);
  • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици по по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), допълнена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-990/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 9/2021 г.);

BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1045/17.12.2020 г. на Mинистъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.).

Експерти на РИОСВ-Русе предадоха белоглав лешояд на Спасителния център за диви животни в Стара Загора

Експерти на РИОСВ-Русе предадоха днес белоглав лешояд  (Gyps fulvus) на Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Сигналът за птицата е подаден 4 октомври от собственика на  стопански двор, в който се отглеждат животни в с. Белинци, община Исперих.

Птицата е без видими външни наранявания и маркировка – пръстен или предавател.  Видът в България е строго защитен и попада в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. Среща се в Европа, Азия и Африка. Обитава планини, височини, степи, полупустинни и скалисти райони. В България белоглавият лешояд се среща в Източни Родопи.

Писмо до възложителя с изх. И-3719/30.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3719/30.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение", с местоположение УПИ XIV-1876, кв. 67 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. И-3704/29.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3704/29.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна в параметрите, за които е издадено писмо на РИОСВ-Русе - Реконструкция на съществуващ склад и преустройство в склад за временно съхранение на лавандула и склад за торове и препарати, монтаж на покривна инсталация за производство на ел. енергия за собствено потребление, включваща увеличаване на мощността на покривната инсталация до 25 kw и закупуване и монтаж на хладилна инсталация за съхранение на свежи стръкове лавандула и масло от лавандула", с местоположение ПИ 11449.73.823 по КККР на с. Владимировци

Писмо до възложителя с изх. И-3693/28.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3693/28.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 53148.120.419 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овен, община Дуловов , с цел изграждане на стопанска сграда за съхраненеие на селскостопанска продукция (орехи), автомобилна везна и ограда"

Писмо до възложителя с изх. И-3676/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3676/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на част от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 24030.501.1086.1 по КККР на гр. Дулово за обособяване на стаи за гости"

Писмо до възложителя с изх. И-3674/27.09.2021 г

Писмо до възложителя с изх. И-3674/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с планоснимачен номер 483, за котйто е отреден парцел XII-483, кв. 71 по плана на с. Балкански, община Разград"

България в Юнеско

Галерия