За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3673/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3673/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ VII-1076, кв. 74 по плана на с. Смирненски, община Ветово"

Писмо до възложителя с изх. И-3671/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3671/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис във фризьорски салон", сместоположение ПИ 61710.502.7274 (самостоятелен обект 61710.502.7274.7.20) по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-71-ПР/2021 г.

Решение № РУ-71-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –                    “Изграждане на един брой резервен тръбен кладенец № 2 „Бисер Олива – Червена вода – Резервен“, на територията на Птицекомбинат „Градус“, в границите на имот с идентификатор 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35372

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преработка проекти на стопанска сграда с офис и климатизирани помещения за съхранение на плодове", с местоположение ПИ 67444.93.8 (093008) по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преработка проекти на стопанска сграда с офис и климатизирани помещения за съхранение на плодове", с местоположение ПИ 67444.93.8 (093008) по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3650/24.09.2021 г.

 Писмо до възложителя с изх. И-3650/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 61710.504.4113 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден парцел XV-4113, кв. 116 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3649/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3649/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПРЗ за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 62089.502.1145 по КК и КР на с. Раковски, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3648/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3648/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ за УПИ V-453, кв. 27 по плана на с. Средище, общ. Кайнарджа, с цел изграждане на едноетажна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-3647/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3647/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 40 кWp и създаване на трайни насаждения от череши и праскови", с местоположение УПИ VI-281, кв. 13 по плана на с. Стамболово

България в Юнеско

Галерия