За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3563/17.09.2021 г.

  • 17 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3563/17.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентефикатор 63427.8.4 по КК и КР на гр. Русе"

България в Юнеско

Галерия