За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1243/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1243/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на складов обект - метално хале" с местоположение ПИ 30541.291.2 по КККР на с. Звънарци

Галерия