За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-110 и УПИ V-111, кв. 40 по плана на с. Черковна, общ. Разград"

Галерия