За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XII-1122, кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово"

Галерия