За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2069/17.05.2023 г.

  • 17 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2069/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка, преустройство и основен ремонт на покрив на търговска сграда в ПИ 848, попадащ в УПИ I, кв. 14 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат"

Галерия