За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2073/17.05.2023 г.

  • 17 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2073/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците в гр. Две могили, общ. Две могили, бул. България 64, блок Орлова чука, вх. А и вх. Б", с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.481 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Галерия