За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2088/17.05.2023 г.

  • 17 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2088/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация за ПИ с идентификатор 63427.8.454 (идентичен с УПИ IX-110, кв. 4) по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия