За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2094/18.05.2023 г.

  • 18 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2094/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 61710.506.541 и 61710.506.542 по КК и КР на гр. Разград, за които е отреден парцел XXXII-19, кв. 4"

Галерия