За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2096/18.05.2023 г.

  • 18 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2096/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергиен обект за производство на електрическа енергия с мощност 30 kW за собствени нужди", с местоположение УПИ I, кв. 20 по плана на с. Зебил, общ. Главиница

Галерия