За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2112/19.05.2023 г.

  • 19 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2112/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Сеслав" с местоположение ПИ с идентификатор 11449.35.21 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 30065.211.2 по КК и КР на гр. Завет, общ. Завет, ПИ с идентификатор 32192.29.911 по КК и КР на с. Иван Шишманово, общ. Завет, ПИ с идентификатор 65650.36.4 по КК и КР на с. Свещари, общ. Завет, ПИ с идентификатор 32874.9.122 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 38296.34.84 по КК и КР на с. Конево, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 37010.73.47 по КК и КР на с. Китанчево, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 68552.13.96 по КК и КР на с. Средоселци, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 72578.68.176 по КК и КР на с. Тодорово, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 58877.8.1 по КК и КР на с. Пчелина, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 77579.31.461 по КК и КР на с. Хърсово, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 15669.3.98 по КК и КР на с. Голяма вода, общ. Самуил

Галерия