За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2113/19.05.2023 г.

  • 19 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2113/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пристройка-навес към навес за складиране на селскостопанска продукция", с местоположение ПИ с идентификатор 72337.454.23 по КК и КР на с. Тертер, общ. Кубрат

Галерия