За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2182/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2182/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обект: бл. Диана, гр. Бяла, общ. Бяла, ул. "Генерал Драгомиров" 1, имот с идентификатор 07603.501.592 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе"

Галерия