За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2191/25.05.2023 г.

  • 30 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2191/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 63427.2.3746 - новообразувано УПИ V-3746, кв. 296, ЦГЧ по плана на гр. Русе, общ. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда с гаражи и обществено обслужващи функции на първи етаж"

Галерия