За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2196/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2196/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 61710.612.2461 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия