За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2197/25.05.2023 г.

  • 30 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2197/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Завишаване мощност на обект Работилница чрез монтаж на МКРУ 20 kV", с местоположение ПИ с идентификатори 04666.5.135, 04666.5.145 по КК и КР на с. Богданци, общ. Самуил

Галерия