За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2215/26.05.2023 г.

  • 26 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2215/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на УПИ X-600, кв. 596 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия