За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3851/13.09.2023 г.

  • 13 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3851/13.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 65276.501.285 по КК и КР на с. Самуил, общ. Самуил

Галерия