За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г.

  • 14 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт и доизграждане на коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград", с местоположение ПИ с идентификатори 61710.502.7162 и 61710.505.369 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия