За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3880/14.09.2023 г.

  • 14 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3880/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и земеделски култури", с местоположение ПИ с идентификатор 11449.36.23 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил

Галерия