За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-25-ОС/2023 г. з

  • 26 Септември 2023 |

Решение № РУ-25-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлен имот с идентификатор 70130.41.124 по КК КР на с. Стърмен, общ. Бяла, обл. Русе”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1058/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.)

Галерия