За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 348/11.02.2015 г.

  • 11 Февруари 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  348/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.2.492.1,  63427.2.492.2 и 63427.2.492.3 – “друг вид сгради за обитаване” в ресторант” с местоположение:  поземлен имот с идентификатор 63427.2.492 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия