За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3890/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3890/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия