За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3892/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3892/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 07212.68.11 по КК и КР на с. Бъзовец, общ. Две могили

Галерия