За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3905/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3905/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на ПИ с планоснимачни номера 23 и 24, за които са отредени парцели XI-23 и X-24, кв. 28 по плана на с. Ушинци, общ. Разград"

Галерия