За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3911/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3911/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на ПИ с планоснимачни номера 1002 и 1003, за които са отредени парцели XIII-486 и XII-486, кв. 65 по плана на с. Осенец, общ. Разград

Галерия