За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3915/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3915/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 07603.34.80 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла

Галерия