За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3916/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3916/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ X-196, кв. 682 по плана на гр. Русе и изграждане на складове за съхранение на промишлени стоки и метални изделия", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.710 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия