За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3919/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3919/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Създаване на 3 дка овощна градина с кайсии в землището на с. Синя вода, общ. Лозница", с местоположение ПИ с идентификатор 66593.53.37 по КК и КР на с. Синя вода, общ. Лозница

Галерия