За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3923/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3923/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 02587.125.4 по КК и КР на с. Лом Черковна, общ. Бяла

Галерия