За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3932/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3932/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Увеличаване на икономическия размер на стопанство", с местоположение ПИ с идентификатори 54105.27.50, 54105.27.51, 54105.27.132, 54105.27.133, 54105.27.134, 54105.27.135 и 54105.32.8 по КК и КР на с. Осенец, общ. Разград

Галерия