За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3942/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3942/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен ппан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38830.203.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костанденец, общ. Цар Калоян с цел отреждане за Обществено и делово обслужване и осигуряване на възможност за разполагане на Къмпинг, състоящ се от бани, тоалетни, чешми, огнища, бунгала и площадка за каравани и 5 бр. преместваеми къщи, със застроена площ по 30.00 кв. м, с обща застроена площ до 800.00 кв.м."

Галерия