За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3950/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3950/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ТП ДЛС Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63668.142.12 и 63668.142.35 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле

Галерия