За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3956/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3956/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устроййствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с планоснимачен номер 58, който попада в парцел V За логопедичноучилище, кв. 25 по плана на с. Дряновец, общ. Разград"

Галерия