За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3957/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3957/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение /НИ/, клон А на ТП "Неофит Рилски", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия