За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3961/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3961/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабел 20 kV и трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV, 160 кVA", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.72 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия