За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3962/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3962/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV, 2х1000 кVA, кабели 20 kV и кабели НН от БКТП 20/0.4 kV до електромерни табла", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4837 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия