За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4936/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I-2963, кв. 190 по плана на гр. Разград, с цел промяна предназначението на имота и изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6374 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия