За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4950/28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4950/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 51768.53.18 по КК и КР на с. Нисово, общ. Иваново

Галерия