За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4960/28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4960/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Топлозахранване на жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4203 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия