За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4986/30.11.2023 г.

  • 30 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4986/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ел. кабели 20 kV в п/ст Русе 110/20/10 kV", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.763 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия